Digital Literacy Knowledge Center

MY BOOKS

Digital Literacy 
for 21st Century Learning

ปัจจุบันนี้เราทุกคนล้วนอยู่ในยุคของโลกดิจิทัล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต จึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตรงข้ามกับอดีต ไม่มีอีกแล้วคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก เพราะอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดโลกไร้พรมแดน ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนโลกอย่างฉับพลัน ทำให้การอยู่รอดในชีวิตประจำวันซับซ้อนมากขึ้น การใช้ชีวิตแปรเปลี่ยนไป เราสัมผัสและผูกติดกับดิจิทัลทุกเวลามานานมาก ดังนั้นการที่จะอยู่ได้ในโลกใบนี้หรือพาสังคมไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ในศตวรรษที่ 21 ที่จะถึงนี้

Cover DL-01.jpg

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
(Digital Literacy Curriculum)

(1) พัฒนาประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
(2) พัฒนาประชาชนทุกคนมีทักษะการเข้าดิจิทัล สามารถนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 
(3) พัฒนาประชาชนทุกคนทีทักษะสู่การเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 หรือพลเมืองยุคดิจิทัล

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย

แผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Plan)

4 ด้าน 25 มิติ สำคัญสำหรับการพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้องตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

A5_แผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล_V13.

DIGITAL RESOURCE

สิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล

เรียนรู้สิทธิของพลเมืองดิจิทัลและเข้าใจความรับผิดชอบในโลกออนไลน์ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมออนไลน์ สิทธิในความเป็นส่วนตัวและในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูล จริยธรรมคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมารยาท ความรับผิดชอบในการใช้และอ้างอิงผลงานของผู้อื่น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง และความรับผิดชอบในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การเข้าถึงดิจิทัล

เรียนรู้พื้นฐานหลักการของข้อมูล และสารสนเทศ รู้ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เครื่องมือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ สามารถใช้ Search Engine ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและตรงตามความต้องการ สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามจริยธรรม สามารถบันทึก จัดเก็บและค้นคืนข้อมูลและสารสนเทศได้

การสื่อสารยุคดิจิทัล

เรียนรู้หลักการสำคัญของการสื่อสาร การสื่อสารยุคดิจิทัลหรือการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถแยกแยะพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ ใช้วิจารณ์การสื่อสารยุคดิจิทัล รวมถึงเรียนรู้การรับมือปัญหาการสื่อสารยุคดิจิทัล ได้แก่ การจัดการสารที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมในยุคดิจิทัล การพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ การรับมือกับดราม่าทางออนไลน์ ผู้ประทุษวาจา และผู้ใช้ตรรกะวิบัติ

ความปลอดภัยยุคดิจิทัล

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทั่วไปของความปลอดภัยที่มาจากผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และรับมือกับภัยอันตรายในโลกดิจิทัล

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของสื่อและผู้ให้บริการสื่อ แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การวิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความหมาย ประเมินผล สรุปผล แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ประเมินคุณค่าของสื่อและสารสนเทศ การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) และรู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) รวมถึงการจัดการสื่อและสารสนเทศเบื้องต้น ได้แก่ เอกสาร เสียงบันทึก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้

แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล

เรียนรู้มารยาทการใช้อินเทอร์เน็ต มารยาทการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะ และการเอาใจใส่ผู้อื่น
เพื่อสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ รวมถึงเข้าใจอารมณ์ความอ่อนไหวของบุคคลหรือสังคมบนโลกออนไลน์ได้

สุขภาพดียุคดิจิทัล

เรียนรู้อันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต โรคที่เกิดขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์และผลกระทบต่อเยาวชน การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง ลดผลกระทบ จนถึงวิธีการรักษาเบื้องต้น ทั้งต่อตัวเอง และคนใกล้ตัว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคดิจิทัลได้

ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทั่วไปของดิจิทัลคอมเมิร์ซ ได้แก่ นิยามความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ ลักษณะ กระบวนการ และรูปแบบการซื้อ ขายสินค้าในดิจิทัลคอมเมิร์ซ สามารถซื้อขายสินค้าในดิจิทัลคอมเมิร์ซได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดการแก้ปัญหาจากการซื้อขายสินค้าได้ และสามารถสร้างร้านค้าขายสินค้า และขายสินค้าในดิจิทัลคอมเมิร์ซได้เบื้องต้น รวมถึงเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับดิจิทัลคอมเมิร์ซเบื้องต้น

กฎหมายดิจิทัล

เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ระบุได้ว่าการกระทำใดเป็นความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล ทราบถึงโทษของการกระทำความผิด มีแนวทางป้องกันการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล

Digital Literacy

Village E-Commerce

Cyber Security

Digital Law

Infographic

68635368_2369076256463571_90905484509440
68388899_2374200585951138_53933413029034
67956705_2369309936440203_76395821962520
67816584_2372630439441486_49293624412523
67708596_2372592389445291_24758021407910
67629188_2359248354113028_76656766222461
67612153_2367739033263960_61613696869413
67531597_2362275530476977_68919568653751
67445515_2350360235001840_39199945147977
67443205_2362534837117713_11834469538710
67416280_2357724560932074_83585562297940
67388723_2358987577472439_82952901889978
67365844_2357441577627039_23708527680773
67296707_2352323951472135_26549503763729
67258359_2350897264948137_74402638235854
67147824_2349569815080882_20406503308315
67327517_2371050319599498_90315615848491