Digital Literacy
for Digital Citizenship

 

ABOUT

การเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy) 
เป็นทักษะพื้นฐานที่พลเมืองไทยควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

     จากนโยบาย “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังและในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีเป้าหมายในภาพรวม คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      การสร้างความพร้อมภาคประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดการรับรู้ มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและใช้ประโยชน์จากผลที่เกิดจากนโยบายดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปทุกหมู่บ้าน ในโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการ ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนในภาคการเกษตร ผู้มีรายได้น้อยซึ่งนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และผู้ด้อยโอกาส จึงจำเป็นต้องสร้างการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ตลอดจนรองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างเท่าเทียมกับคนเมืองและผู้มีรายได้ปานกลาง

KNOWLEDGE CENTER

แหล่งรวมองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาการเข้าใจดิจิทัล
ของประเทศไทย

นโยบาย แนวทาง มาตรการ ขับเคลื่อนการพัฒนา

Digital Literacy - Media

พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล
กับสื่อที่เป็นประโยชน์กับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

หน่วยงานผลักดันการเข้าใจดิจิทัล

MOU LOGO-02.png